Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una altra lectura de les dades de les avaluacions externes
Autor/es Cañellas, Bartomeu ; Portas, Heracli
Matèries en català: Enquestes educatives -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: Educational surveys -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’article és un envit al professorat, als investigadors, a l’Administració educativa i a tots els que intervenen en l’educació a analitzar les dades abundants que ha generat la publicació de tots i cada un dels informes o estudis posteriors a les avaluacions externes efectuades en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional sobre competències bàsiques, fonamentalment, i les correlacions que s’observen entre els resultats i totes les variables de context analitzades. Nivell d’estudis de pares i mares, esperança de vida escolar, ràtios d’alumnes per professor i per grup, despesa per alumne, alumnat que ha repetit i expectatives acadèmiques de l’alumnat són els indicadors i les variables que s’han analitzat, i dels quals s’ha observat la correlació amb els resultats de les proves aplicades. De les anàlisis i les observacions efectuades, es desprenen algunes possibles intervencions adreçades a tots els agents educatius i socials que intervenen en un fet tan complex com és l’educació. ; El artículo es una invitación al profesorado, a los investigadores, a la Administración educativa y a todos los que intervienen en la educación a analizar los abundantes datos que ha generado la publicación de todos y cada uno de los informes o estudios posteriores a las evaluaciones externas efectuadas en el ámbito autonómico, estatal e internacional sobre competencias básicas, fundamentalmente, y las correlaciones que se observan entre los resultados y todas las variables de contexto analizadas. Nivel de estudios de padres y madres, esperanza de vida escolar, ratios de alumnos por profesor y por grupo, gasto por alumno, alumnado que ha repetido y expectativas académicas del alumnado son los indicadores y variables que se han analizado, y de los que se ha observado la correlación con los resultados de las pruebas aplicadas. De los análisis y de las observaciones efectuados, se desprenden algunas posibles intervenciones dirigidas a todos los agentes educativos y sociales que intervienen en un hecho tan complejo como es la educación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 232-254
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess