Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les cooperatives d’ensenyament. El tercer model
Autor/es Pozo, Enric ; Seguí, Xavier
Matèries en català: Cooperatives escolars -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Cooperativas de enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: School cooperatives -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Les cooperatives d’ensenyament són cada cop més visibles dins el món educatiu. Al mateix temps, s’observen amb més claredat les diferències amb els altres models educatius, tant del públic com del concertat. Malgrat això, la nostra voluntat és de servei públic, és a dir, obert a tota la societat i amb un tarannà democràtic. Apostam per preparar alumnes que estimin la nostra terra com a font de riquesa i de futur, tot respectant les altres cultures; defensam la nostra llengua i lluitam per la seva equiparació en igualtat de condicions amb l’altra llengua oficial, tot potenciant alhora el coneixement i l’ús d’altres llengües. Treballam, en definitiva, per una escola participativa i compromesa amb les necessitats de la societat actual. Les cooperatives estan creixent, malgrat la greu crisi que vivim, ja que són una fórmula empresarial de creació de llocs de treballs estable i perquè el mateix treballador és soci de la seva empresa, la qual cosa constitueix un valor afegit a l’hora de dissenyar projectes innovadors i arrelats al territori. Les cooperatives d’ensenyament entenen que el model educatiu necessita estabilitat en les seves lleis, així com el compromís de tota la societat per desenvolupar un projecte de futur en què tota la ciutadania de les Illes Balears pugui consensuar un pacte social i polític per poder aconseguir una escola d’èxit, en la qual tothom tingui cabuda i que doni resposta a les necessitats del teixit empresarial. Però, sobretot, que formi persones obertes, democràtiques, creatives i innovadores, capaces de lluitar per una societat més equitativa i sostenible. ; Las cooperativas de enseñanza son cada vez más visibles dentro del mundo educativo. Al mismo tiempo, se observan con más claridad las diferencias con los otros modelos educativos, tanto del público como del concertado. A pesar de ello, nuestra voluntad es de servicio público, abierto a toda la sociedad y con un talante democrático. Apostamos por preparar alumnos que amen a nuestra tierra como fuente de riqueza y de futuro, respetando las otras culturas; defendemos nuestra lengua y luchamos por su equiparación en igualdad de condiciones con la otra lengua oficial, potenciando a la vez el conocimiento y el uso de otras lenguas. Trabajamos, en definitiva, por una escuela participativa y comprometida con las necesidades de la sociedad actual. Las cooperativas están creciendo a pesar de la grave crisis que estamos viviendo, ya que se trata de una fórmula empresarial de creación de puestos de trabajo estable y porque el trabajador es también socio de su empresa, lo que constituye un valor añadido a la hora de diseñar proyectos innovadores y arraigados en el territorio. Las cooperativas de enseñanza entienden que el modelo educativo necesita estabilidad en sus leyes, así como el compromiso de toda la sociedad para desarrollar un proyecto de futuro, en el que todos los ciudadanos de las Illes Balears puedan consensuar un pacto social y político para poder conseguir una escuela de éxito en la que todo el mundo tenga cabida y dé respuesta a las necesidades del tejido empresarial. Pero, sobre todo, que forme personas abiertas, democráticas, creativas e innovadoras, capaces de luchar por una sociedad más equitativa y sostenible.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 142-157
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess