Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’abandonament escolar a les Illes Balears. Perspectiva de deu anys i estat de la qüestió
Autor/es Amer, Joan
Matèries en català: Abandó dels estudis -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Abandono de los estudios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: College dropouts -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’abandonament a les Illes Balears presenta característiques específiques en part influenciades pel model econòmic. Les taxes d’abandonament escolar prematur han estat històricament més elevades a les comunitats autònomes turístiques. És el cas de les comunitats de l’arc mediterrani on el cost d’oportunitat per als estudis postobligatoris és elevat, a causa de l’atracció del mercat de treball anterior a la crisi. En aquest sentit, és important estudiar l’abandonament en aquests territoris. En el present capítol s’analitza l’estat de la qüestió a les Illes Balears dels darrers deu anys. Primerament, s’investiguen les de!nicions de fracàs i abandonament; en segon lloc, les principals xifres que aporten elements per a la reflexió i, en tercer lloc, els debats sobre l’abandonament. La línia argumental del capítol posa l’accent en els aspectes contextuals socioeconòmics i educatius més que no pas en la vulnerabilitat educativa individual. En conjunt, la panoràmica estudiada aporta elements per a un aprofundiment del coneixement dels trets de l’abandonament en el cas balear. ; El abandono escolar en las Illes Balears presenta características específicas en parte influenciadas por el modelo económico. Las tasas de abandono escolar prematuro han sido históricamente más elevadas en las comunidades autónomas turísticas. Es el caso de las comunidades del arco mediterráneo donde el coste de oportunidad para los estudios postobligatorios es elevado, debido a la atracción del mercado de trabajo anterior a la crisis. En este sentido, es importante estudiar el abandono en estos territorios. En el presente capítulo se analiza el estado de la cuestión en las Illes Balears en los últimos diez años. En primer lugar, se investigan las de!niciones de fracaso y abandono; en segundo lugar, las principales cifras que aportan elementos para la reflexión, y, en tercer lugar, los debates sobre el abandono. La línea argumental del capítulo se centra más en los aspectos contextuales socioeconómicos y educativos que en la vulnerabilidad educativa individual. En conjunto, la panorámica estudiada aporta elementos para una profundización en el conocimiento de los rasgos del abandono en el caso balear.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 480-496
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess