Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2013)
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Els canvis produïts en el context econòmic de la comunitat balear han transformat les tendències que havien caracteritzat l’evolució del sistema educatiu els darrers anys. En un escenari econòmic i laboral nou, les restriccions pressupostàries i les mesures orientades a la racionalització dels recursos s’acompanyen d’una situació de mancança per part de moltes famílies. En aquest context, s’esdevenen altres efectes col·laterals, com són el descens del nivell d’abandonament escolar i una estabilització de la població estrangera en edat escolar. En aquest article presentam algunes dades significatives sobre l’evolució del context educatiu, l’escolarització, els recursos i resultats educatius des de 2001 fins a l’actualitat. ; Los cambios producidos en el contexto económico de la comunidad balear han transformado las tendencias que habían caracterizado la evolución del sistema educativo en los últimos años. En un nuevo escenario económico y laboral, las restricciones presupuestarias y las medidas orientadas a la racionalización de los recursos, se acompañan de una situación carencial por parte de muchas familias. En este contexto, se dan otros efectos colaterales, como son el descenso del nivel de abandono escolar y una estabilización de la población extranjera en edad escolar. En este artículo presentamos algunos datos signi!cativos sobre la evolución del contexto educativo, la escolarización, los recursos y los resultados educativos desde 2001 hasta la actualidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 460-478
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess