Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Deu anys de sistema universitari de les Illes Balears
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Matèries en català: Universitat de les Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Universitat de les Illes Balears (Spain ; Majorca)
Resum-Abstract:  Els darrers deu anys, s’ha consolidat el sistema universitari a les Illes Balears, format per la Universitat de les Illes Balears i pels centres adscrits, complementat amb les dues universitats no presencials (UNED i UOC). La normativa especí!ca d’àmbit autonòmic ha estat desenvolupada i transformada d’acord amb les exigències de l’espai europeu d’educació superior, i ha normalitzat una àmplia oferta de titulacions que perfilen l’oferta com a generalista, tal com necessita un territori insular. La Universitat de les Illes Balears és el centre de referència del sistema. Té una àmplia oferta d’estudis de grau i una acreditada capacitat de formació avançada mitjançant estudis de postgrau o!cials (màsters i doctorats). La seva capacitat investigadora la posiciona entre les primeres universitats de l’Estat. Els darrers deu anys ha mantingut una dimensió mitjana pel que fa a alumnat i professorat, i els dos darrers anys ha reduït considerablement el seu pressupost. Quant a les universitats no presencials, la UOC es configura com a Universitat perquè els titulats universitaris ampliïn la seva formació. La UNED, per part seva, manté el per!l d’Universitat de formació generalista i té a les Illes una gran oferta d’estudis que no requereixen experimentació, especialment de la branca de Ciències Socials i Jurídiques. ; A lo largo de los últimos diez años, el sistema universitario a las Illes Balears, formado por la Universitat de les Illes Balears, así como por los centros adscritos, complementado con las dos universidades no presenciales (UNED y UOC), se ha consolidado. Se ha desarrollado la normativa específica de ámbito autonómico, se ha transformado según las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y ha normalizado una amplia oferta de titulaciones que perfilan la oferta como generalista, tal como necesita un territorio insular. La Universitat de les Illes Balears es el centro de referencia del sistema, con una importante oferta de estudios de grado y una acreditada capacidad de formación avanzada, mediante estudios de posgrado o!ciales (másters y doctorados). Su capacidad investigadora la posiciona entre las primeras universidades del Estado. A lo largo de los últimos diez años, ha mantenido una dimensión mediana, con respecto al alumnado y profesorado, reduciendo considerablemente su presupuesto en los dos últimos años. Con respecto a las universidades no presenciales, la UOC se configura como universidad para ampliación de estudios de los titulados universitarios, mientras la UNED mantiene su per!l como universidad de formación generalista, con una importante oferta de estudios en las Illes Balears que no requieren experimentación, en especial de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 292-314
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess