Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les escoles oficials d’idiomes a les Illes Balears. Creixement quantitatiu i nou pla d’estudis per a nou llengües
Autor/es Garcias Salvà, Maties
Matèries en català: Escoles d'idiomes -- Illes Balears
Matèries en castella: Escuelas de idiomas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Language schools Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  Les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears han tengut, durant sis anys, un increment notable del nombre d’alumnes (han passat de 8.388 a 14.212). La xarxa de centres, però, es manté inalterada: sis escoles (quatre a Mallorca, una a Eivissa i una a Menorca) i dues extensions (Formentera i Ciutadella). A partir de la legislació vigent i d’acord amb l’adaptació espanyola al Marc europeu comú de referència per a l’ensenyament de les llengües del Consell d’Europa, els estudis que s’hi imparteixen abracen sis nivells i vuit cursos: Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 i C2. A les Illes Balears, s’imparteixen estudis de nou idiomes, però l’anglès és el majoritari. ; Las escuelas oficiales de idiomas de las Illes Balears, en el transcurso de seis años, han conocido un notable incremento de alumnos (de 8.388 hasta 14.212). La red de centros es la misma: seis escuelas (cuatro en Mallorca, una en Eivissa, una en Menorca) y dos extensiones (Formentera y Ciutadella). A partir de la legislación vigente y de acuerdo con la adaptación española del Marco europeo común de referencia para la enseñanza de las lenguas del Consejo de Europa, los estudios que se imparten abarcan seis niveles y hasta un total de ocho cursos: Básico, Intermedio, Avanzado, C1 y C2. En las Baleares se imparten estudios de nueve idiomas, pero el inglés es el mayoritario.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 214-221
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess