Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Deu anys d’immigració d’alumnat estranger a les Illes Balears: la creació d’un sistema educatiu multicultural
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Alumnes Mobilitat ; Educació intercultural -- Illes Balears
Matèries en anglès: Student mobility ; Multicultural education Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  La celebració del desè aniversari de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears és una bona ocasió per recapitular els deu estudis que s’hi han recollit relatius a la presència, l’evolució i els impactes d’alumnat estranger als centres educatius no universitaris de les Illes Balears (2004-2013) . El creixement espectacular i continu de l’alumnat estranger durant els cursos previs a la crisi de 2008 ha preocupat la societat, l’Administració educativa i sobretot determinats centres educatius i professionals d’ensenyament, per la seva condició de responsables de donar resposta a la recepció i integració de la majoria d’alumnes estrangers. Farem el balanç de l’estat de la qüestió amb l’ajut d’una sèrie d’indicadors que s’han utilitzat al llarg dels diferents estudis anuals i, per tant, les conclusions tindran un caire més objectiu i permetran, a qui pertoqui, prendre mesures correctores. Finalment, com s’ha fet en els cursos anteriors, presentam les dades corresponents al darrer curs, 2012- 2013, per facilitar la continuïtat d’aquests estudis. ; La celebración del décimo aniversario del Anuari de l’Educació de les Illes Balears es una buena ocasión para recapitular los diez estudios que se han recogido relativos a la presencia, la evolución y los efectos del alumnado extranjero en los centros educativos no universitarios de las Illes Balears (2004-2013). El crecimiento espectacular y continuado del alumnado extranjero durante los cursos previos a la crisis de 2008 ha preocupado a la sociedad, a la Administración educativa y sobre todo a determinados centros educativos y profesionales de enseñanza, por su condición de responsables de dar respuesta a la recepción e integración de la mayoría de alumnos extranjeros. Haremos el balance del estado de la cuestión con la ayuda de una serie de indicadores que se han utilizado a lo largo de los diferentes estudios anuales y, por lo tanto, las conclusiones tendrán un matiz más objetivo y permitirán, a quien corresponda, tomar medidas correctoras. Por último, como se ha hecho en los cursos anteriores, presentamos los datos correspondientes al último curso, 2012-2013, para facilitar la continuación de estos estudios.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 178-213
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess