Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sistema educatiu de les Illes Balears: variables de context, indicadors de sistema i resultats. Cap a un compromís social per l’educació
Autor/es Equip de l’IAQSE
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balers ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Instructional systems Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’objectiu és esbrinar quines variables o quins factors expliquen amb més intensitat i precisió els resultats que obtenen els alumnes de les Illes Balears en les avaluacions de competències bàsiques, fetes tant en l’àmbit internacional, com l’estatal o l’autonòmic (Avaluació General de Diagnòstic, d’àmbit estatal —en la qual se centra l’article—, PISA i Avaluació de Diagnòstic de les Illes Balears) i la manca de correlació entre algunes variables i indicadors i els resultats. Aquesta correlació, però, que no existeix a les Illes Balears, sí que és habitual a altres comunitats autònomes, estats o regions. En aquest àmbit, són millors els indicadors (situats per sobre de la mitjana estatal) que els resultats que se’n podrien esperar, atesa la correlació, que de vegades és intensa o forta. Hi ha altres comunitats autònomes que tenen uns indicadors pitjors que els de les Balears, però que ofereixen, això no obstant, uns resultats més bons. Què és el que no funciona? Quin element pertorba la correlació habitual que sí que s’expressa a altres llocs? Què és el que s’hauria de modificar? Què és el que diferencia o caracteritza el sistema educatiu de les Illes Balears? ; El objetivo es averiguar qué variables o factores explican con mayor intensidad y precisión los resultados que obtienen los alumnos de las Islas Baleares en las distintas evaluaciones de competencias básicas realizadas tanto a nivel internacional, como estatal o autonómico (Evaluación General de Diagnóstico de ámbito estatal —en la cual se centra el artículo—, PISA y Evaluación de Diagnóstico de las Islas Baleares) y la falta de correlación entre algunas variables e indicadores y los resultados; correlación que sí es habitual en otras CCAA, estados o regiones y que no se da en las Islas Baleares. En este ámbito, son mejores los indicadores (situados por encima de la media estatal) que los resultados que se podrían esperar dada la correlación, a veces intensa o fuerte. Otras CCAA con unos indicadores peores que los de Baleares, presentan, no obstante mejores resultados. ¿Qué es, entonces, lo que no funciona? ¿Qué elemento perturba la correlación habitual que sí se expresa en otros lugares? ¿Qué es lo que tendría que ir modificando? ¿Qué es lo que diferencia o caracteriza el sistema educativo de las Islas Baleares?
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 386-416
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess