Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estabilització de l’alumnat estranger i augment de la demanda de formació d’adults
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Educació d'adults ; Educació
Matèries en castella: Educación de adultos
Matèries en anglès: Adult education ; Education
Resum-Abstract:  El present article està compost de dues parts: En el primer bloc, presentem l’estat de la qüestió en relació amb l’evolució de l’alumnat estranger present en el sistema educatiu de les Illes Balears, en nivells d’estudis no universitaris. Així, observem una evident estabilització del nombre total d’alumnes, coincidint amb la tendència dels tres darrers cursos marcats per la crisi econòmica (2009-2012). En el segon bloc, analitzem la presència d’alumnat de nacionalitat estrangera als centres d’ensenyament de règim especial i, concretament, dins l’educació de persones adultes. En l’actualitat la formació permanent és un dels eixos de la política de la Unió Europea, tant per mantenir el nivell de competitivitat econòmica com per liderar la societat del coneixement i de la integració intercultural mundial. En aquest sentit, la presència cada vegada més gran, als centres de formació de persones adultes de les Illes, d’alumnat provinent de quasi un centenar de països del món és una gran oportunitat per aconseguir aquests objectius de desenvolupament en la línia de la millora del coneixement, la preparació i la integració intercultural. ; El presente artículo está compuesto de dos partes: En el primer bloque, presentamos el estado de la cuestión en relación con la evolución del alumnado extranjero presente en el sistema educativo de las Illes Balears, en niveles de estudios no universitarios. En consecuencia, observamos una evidente estabilización del número total de alumnos, coincidiendo con la tendencia de los tres últimos cursos marcados por la crisis económica (2009-2012). En el segundo bloque, analizamos la presencia de alumnado de nacionalidad extranjera en las enseñanzas de régimen especial y, especí!camente, en la educación de personas adultas. En la actualidad la formación permanente es uno de los ejes de la política de la Unión Europea, tanto para mantener el nivel de competitividad económica como para liderar la sociedad del conocimiento y de la integración intercultural mundial. En este sentido, la presencia cada vez mayor, en los centros de formación de personas adultas de las Illes Balears, de alumnado procedente de casi un centenar de países del mundo es una gran oportunidad para conseguir los objetivos de desarrollo en la línea de la mejora del conocimiento, la preparación y la integración intercultural.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 117-151
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess