Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Disseny d’un centre de referència nacional de formació professional
Autor/es Verdejo Rodríguez, Consuelo ; Estaràs Fernández, Joan
Matèries en català: Centres de formació professional ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Vocational training centers ; Education
Resum-Abstract:  El sistema de qualificacions professionals previst en la Llei 5/2002 sembla que arriba al final del seu desenvolupament amb no poques dificultats i llacunes. Alguns aspectes sobre la manera en què és desenvolupa a les Illes Balears i el marc legal de referència són el contingut dels articles que presentem a continuació. Incorporem algunes explicacions del sistema i informacions clau de la formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears com a mostra de la necessitat de prendre amb serietat el sistema i l’imprescindible millora. ; El sistema de cualificaciones profesionales previsto en la Ley 5/2002 parece que llega al final de su desarrollo con no pocas dificultades y lagunas. Algunos aspectos de cómo se desarrolla en las Islas Baleares y el marco legal de referencia son el contenido de los artículos que presentamos a continuación. Incorporamos algunas explicaciones del sistema e informaciones clave de la formación profesional del sistema educativo en las Illes Balears como muestra de la necesidad de tomar con seriedad el sistema y la imprescindible mejora.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 80-105
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess