Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears. Quina formació professional hi ha en els papers?
Autor/es Estaràs Fernández, Joan ; Sureda Busquets, Onofre
Matèries en català: Formació professional -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Formación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Vocational education -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Sembla que el sistema de qualificacions professionals previst per la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les quali!cacions i de la formació professional arriba al final del seu desenvolupament amb no poques dificultats i llacunes. Alguns aspectes sobre la manera com es desenvolupa a les Illes Balears i el marc legal de referència són el contingut dels articles que presentem a continuació. Hi incorporem algunes explicacions del sistema i informació clau de la formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears com a mostra de la necessitat de prendre amb serietat el sistema i la millora imprescindible. ; Parece que el sistema de cuali!caciones profesionales previsto por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional llega al final de su desarrollo con no pocas dificultades y lagunas. Algunos aspectos de cómo se desarrolla en las Illes Balears y el marco legal de referencia son el contenido de los artículos que presentamos a continuación. Incorporamos algunas explicaciones del sistema e informaciones clave de la formación profesional del sistema educativo en las Illes Balears como muestra de la necesidad de tomar con seriedad el sistema y la imprescindible mejora.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 50-65
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess