Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2011)
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  A l’informe analitzam alguns indicadors del context, l’escolarització, els recursos i els resultats del sistema d’ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears (CAIB). Els anys previs a la crisi econòmica i laboral, la CAIB ha destacat en l’àmbit estatal per les taxes elevades d’activitat i ocupació. Mentrestant, la seva presència a les estadístiques educatives ha exhibit la pitjor cara d’un sistema educatiu caracteritzat per l’abandonament i les baixes taxes d’escolarització postobligatòria. Tot i que els darrers cursos hi ha hagut signes de recuperació i un increment progressiu de la matrícula, l’escolarització postobligatòria i el nivell formatiu de la població de les Illes continuen sent baixos. ; En el informe se analizan diferentes indicadores del contexto, la escolarización, los recursos y los resultados del sistema de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Durante los años previos a la crisis económica y laboral, la CAIB ha destacado a nivel estatal por las altas tasas de actividad y ocupación. Mientras, su presencia en las estadísticas educativas ha mostrado la peor cara de un sistema educativo caracterizado por el abandono y las bajas tasas de escolarización post-obligatoria. Aun detectándose signos de recuperación y un progresivo incremento de la matrícula en los dos últimos cursos, el nivel de escolarización post-obligatoria y el nivel formativo de la población de las islas continúan siendo bajos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 336-358
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess