Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estudiants universitaris a l’illa de Menorca: dades per a l’anàlisi
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Matèries en català: Estudiants universitaris -- Illes Balears -- Menorca ; Educació
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: College students -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Education
Resum-Abstract:  L’article analitza el nombre d’estudiants universitaris de l’illa de Menorca els darrers tres cursos escolars que estaven matriculats a les diferents universitats de l’illa i de la Península. Analitzem també les preferències en relació amb les titulacions més demandades, les universitats més sol·licitades i la difícil situació del mercat laboral de l’illa, que no és capaç d’absorbir les persones que tenen titulacions superiors, ja que l’oferta de llocs de treball no exigeix cap tipus de qualificació. Igualment, posem en evidència els baixos percentatges de titulats universitaris en relació amb la població total de l’illa. ; El artículo analiza el número de estudiantes universitarios de la isla de Menorca durante los últimos tres cursos escolares matriculados en las diferentes universidades de la isla y de la península. También se analizan las preferencias en relación a las titulaciones más demandadas, las universidades más solicitadas y la difícil situación del mercado laboral de la isla, que no es capaz de absorber las personas con titulaciones superiores, ya que la oferta de trabajo no exige ningún tipo de calificación superior. Igualmente, se ponen en evidencia los bajos porcentajes de titulados universitarios en relación a la población total de la isla.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 174-199
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess