Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació i societat turística a les Illes Balears. L’impacte de l’economia de serveis turístics en l’abandonament educatiu prematur
Autor/es Amer Fernàndez, Joan Alfred
Matèries en català: Educació ; Turisme -- Aspectes socials -- Illes Balears ; Abandó dels estudis (Educació secundària) -- Illes Balears
Matèries en castella: Turismo -- Apectos sociales -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Abandono de los estudios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Tourism Social aspects -- Spain -- Balearic Islands ; High school dropouts Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  Les societats i economies turístiques presenten alts índexs d’abandonament educatiu postensenyament obligatori. La costa mediterrània de l’Estat espanyol i les illes Balears i Canàries són exemples de societats turístiques amb aquesta problemàtica. La majoria de les economies turístiques necessiten un mercat de treball poc qualificat i això suposa un important focus d’atracció de mà d’obra, també entre la població escolar més gran de setze anys. Aquest fenomen és especialment detectable entre la població dels municipis costaners o zones turístiques. S’analitza l’estat de la qüestió a les Illes Balears, exemple o estudi de cas que conté elements paradigmàtics extrapolables a altres societats o economies turístiques. En primer lloc, es porta a terme un diagnòstic sobre les característiques de l’abandonament educatiu a les Illes Balears i una aproximació al mercat de treball turístic illenc. En segon lloc, s’avaluen les polítiques públiques educatives existents per combatre l’abandonament. En tercer i darrer lloc, s’analitzen les propostes de polítiques per millorar el disseny i la implementació dels programes contra l’abandonament. Els principals resultats apunten a la necessitat d’establir un marc per a la definició, el disseny i la implementació de les polítiques contra l’abandonament, que permeti polítiques a llarg termini, que incorpori l’obligatorietat de contractar persones titulades, que faciliti l’augment de la formació durant la crisi i que incorpori actuacions perquè les famílies estiguin en el centre del procés educatiu. ; Las sociedades y economías turísticas presentan altos índices de abandono educativo post-obligatorio. La costa mediterránea del Estado español y las islas Baleares y Canarias son ejemplos de sociedades turísticas con esta problemática. La mayoría de las economías turísticas necesitan un mercado de trabajo poco cuali!cado y esto supone un importante foco de atracción de mano de obra, también entre la población escolar mayor de dieciséis años. Este fenómeno es especialmente detectable entre la población de los municipios costeros o zonas turísticas. Se analiza el estado de la cuestión en las Islas Baleares, ejemplo o estudio de caso que contiene elementos paradigmáticos extrapolables a otras sociedades o economías turísticas. En primer lugar, se realiza un diagnóstico sobre las características del abandono educativo en las Islas Baleares y una aproximación al mercado de trabajo turístico isleño. En segundo lugar, se evalúan las políticas públicas educativas existentes para combatir dicho abandono. En tercero y último lugar, se analizan las propuestas de políticas para mejorar el diseño y la implementación de los programas contra el abandono educativo. Los principales resultados apuntan a la necesidad de establecer un marco para la definición, el diseño y la implementación de las políticas contra el abandono, que permita políticas a largo plazo, que incorpore la obligatoriedad de contratar personas tituladas, que facilite el aumento de la formación durante la crisis y que incorpore actuaciones porque las familias estén en el centro del proceso educativo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 154-173
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess