Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Canvi de tendència o estabilització de la població escolar de les Illes Balears
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Censos escolars -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: School census -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Una vegada la immigració d’alumnat procedent de l’estranger s’ha estabilitzat, ha canviat el signe de l’evolució de la població escolar de les Illes Balears cap a una tendència de manteniment del nombre d’alumnes escolaritzats als centres durant el curs 2011-2012. Aquest fet, tant desitjat per la comunitat educativa de les Illes, ajudarà a posar les bases i els recursos necessaris per contribuir a la millora de la integració intercultural entre el conjunt d’alumnes matriculats als centres educatius del sistema educatiu balear. En relació amb la integració escolar i social de l’alumnat provinent de l’exterior, volem presentar, a la segona part de l’article, la situació de l’alumnat estranger dins els estudis de formació professional, tant en la seva vessant inicial (PQPI), com pel que fa als cicles formatius (grau mitjà i superior). La visió finalista d’aquests estudis és una de les millors vies per a la integració laboral, la qual cosa afavoreix l’adquisició de feines qualificades i l’assoliment a curt termini de salaris en igualtat de condicions amb la població autòctona i, en un estadi posterior, més avantatges per a la integració social. ; Una vez la inmigración de alumnado procedente del extranjero se ha estabilizado, ha cambiado el signo de la evolución de la población escolar de las Islas Baleares hacia una tendencia de mantenimiento del número de alumnos escolarizados en los centros durante el curso 2011-2012. Este hecho, tan deseado por la comunidad educativa de las Islas, ayudará a poner las bases y los recursos necesarios para contribuir a la mejora de la integración intercultural entre el conjunto del alumnado matriculado en los centros educativos del sistema educativo balear. En relación con la integración escolar y social del alumnado procedente del exterior queremos presentar, en la segunda parte del artículo, la situación del alumnado extranjero en relación con los estudios de formación profesional, tanto en su vertiente inicial (PQPI), como en lo referente a los ciclos formativos (grado medio y superior). La visión finalista de estos estudios es una de las mejores vías para la integración laboral, lo que favorece la adquisición de trabajos cualificados y la consecución a corto plazo de salarios en igualdad de condiciones con la población autóctona y, en estadio posterior, muchas más ventajas para la integración social.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 118-153
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess