Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Burnout als centres públics d’ensenyament secundari de les Illes Balears
Autor/es Sánchez Llull, David
Matèries en català: Síndrome d'esgotament professional ; Escoles secundàries -- Illes Balears ; Educació secundària obligatòria -- Illes Balears
Matèries en castella: Síndrome de burnout -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Burn out (Psychology) ; Schools -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Presentam un treball d’investigació en el marc del context educatiu de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) a les Illes Balears, amb la finalitat d’estudiar el burnout i determinar en quin grau aquesta malaltia afecta la població docent que actualment imparteix classes als instituts públics de secundària. Per fer-ho, tenim en compte variables com el cansament emocional, la despersonalització i la realització personal. Formen part de la mostra nou centres d’ESO, un per a cada mancomunitat, que hem elegit a l’atzar. Per fer aquesta investigació, hem aplicat un protocol de recollida d’informació autoadministrat que hem basat en variables personals i també hem emprat el MBI (Inventari de Burnout de Maslach), un instrument que ha demostrat en estudis diversos que té una consistència i fiabilitat elevades. Paraules clau: investigació, burnout, ensenyament secundari obligatori, ESO, MBI, Inventari de Burnout de Maslach, professor, docència, Illes Balears. ; Presentamos un trabajo de investigación dentro del contexto educativo de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) en las Illes Balears con la finalidad de estudiar el burnout y determinar el grado en que esta enfermedad afecta a la población docente que actualmente imparte clase en los institutos públicos de secundaria, teniendo en cuenta variables como el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. La muestra viene determinada por nueve centros de ESO, uno por mancomunidad, elegidos al azar. El instrumento utilizado para realizar esta investigación ha consistido en un protocolo de recogida de información autoadministrado que se basa en variables personales. Así mismo, hemos utilizado el MBI (Inventario de Burnout de Maslach), que es un instrumento que ha demostrado una gran consistencia y fiabilidad en diferentes estudios.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 80-117
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess