Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’eficiència relativa de l’ensenyament a través de la videoconferència respecte a l’ensenyament tradicional
Autor/es Pons Florit, David
Matèries en català: Ensenyament virtual ; Educació ; Ensenyament assistit per ordinador
Matèries en castella: Internet en la enseñanza ; Educación
Matèries en anglès: Web-based instruction ; Education ; Internet videoconferencing
Resum-Abstract:  En el present article hem fet un estudi aplicant la metodologia quantitativa, per tal de poder analitzar si el fet de rebre la docència mitjançant videoconferència pot o no afectar el rendiment acadèmic dels estudiants. Per assolir aquest objectiu hem utilitzat assignatures de diferents estudis i al llarg de diversos cursos acadèmics, per tal que els resultats tinguin una fiabilitat elevada. Com a variables de control del model, hem inclòs a l’estudi l’edat dels alumnes, el sexe, la nota de selectivitat i la procedència (batxillerat, cicles de grau superiors, accés de més grans de 25 anys, llicenciats i diplomats previs), entre altres. Els resultats indiquen que la videoconferència no afecta en cap cas de forma significativa el rendiment acadèmic dels alumnes i, per tant, és una eina totalment útil per ser utilitzada en l’àmbit de l’educació superior. ; En el presente artículo hemos realizado un estudio aplicando la metodología cuantitativa, para poder analizar si el hecho de recibir la docencia mediante videoconferencia puede o no afectar al rendimiento académico de los estudiantes. Para lograr tal objetivo hemos utilizado asignaturas de diferentes estudios y a lo largo de varios cursos académicos, con el objetivo que los resultados tengan una fiabilidad elevada. Como variables de control del modelo, hemos incluido en el estudio, la edad de los alumnos, el sexo, la nota de selectividad, la procedencia (bachillerato, ciclos de grado superiores, acceso de mayores de 25 años, licenciados y diplomados previos) entre otras. Los resultados indican que la videoconferencia no afecta en ningún caso y de forma significativa al rendimiento académico de los alumnos y por lo tanto es una herramienta totalmente útil por ser utilizada en el ámbito de la educación superior.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 306-329
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess