Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Efectes del suport social en els alumnes d’un programa universitari per a gent gran. El cas de la UOM
Autor/es Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Educació ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Ancianos -- Educación
Matèries en anglès: Older people Education ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article es basa en el treball realitzat a la tesi doctoral «Els efectes del suport social en els alumnes de la Universitat Oberta per a Gent Gran». En concret, focalitzam la nostra atenció en l’educació de les persones grans, entenent que aquesta forma part del seu oci i temps lliure, però que no per aquest motiu no ha de gaudir de garanties quantitatives i qualitatives. Un cop analitzades les principals característiques de l’educació al llarg de la vida (lifelong learning), ens endinsam en els resultats obtinguts en el nostre treball d’investigació, en què l’objectiu era comprovar si el fet de ser alumne d’un programa universitari per a gent gran, en concret del Diploma Sènior i Diploma Sènior Superior de la UOM, millora la xarxa social i el suport social, emocional, informacional i material, tant en la seva percepció com en la seva recepció, demanda i donació. ; Este artículo se basa en el trabajo realizado en la tesis doctoral «Los efectos del apoyo social en los alumnos de la Universidad Abierta para Mayores». En concreto, focalizamos nuestra atención en la educación de las personas mayores, entendiendo que esta forma parte de su ocio y tiempo libre, pero que no por ello no debe disfrutar de unas garantías cuantitativas y cualitativas. Una vez analizadas las principales características del lifelong learning, nos adentramos en los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, donde el objetivo de éste era comprobar si el hecho de ser alumno de un programa universitario para mayores, en concreto del Diploma Sénior y el Diploma Sénior Superior de la UOM, mejora la red social y el apoyo social emocional, informacional y material; tanto en su percepción como en su recepción, demanda y donación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 276-304
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess