Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Limitacions per a la participació educativa de les famílies als centres de secundària de les Illes Balears
Autor/es Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Família -- Ensenyament -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Familia y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma9
Matèries en anglès: Family -- Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Els estudis sobre la participació dels pares i les mares se solen dedicar als primers nivells educatius: l’educació infantil i primària, oblidant o donant per perduda la possibilitat de desenvolupar processos participatius eficaços en l’educació secundària. També és important destacar la necessitat de parar esment a les variables valoratives d’aquest procés, especialment les relatives al professorat i als pares i mares. La majoria de treballs se centra en la normativa o en les variables quantitatives relacionades amb el percentatge de pares i mares que participen, la participació en els consells escolars o la representativitat de les AMIPA. En el present treball es completen les interpretacions realitzades en els estudis sobre les opinions i valoracions sobre les limitacions per a la participació, desenvolupats en el curs 2008-2009 per al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. ; Los estudios sobre la participación de los padres y las madres se suelen dedicar a los primeros niveles educativos: la educación infantil y primaria, olvidando o dando por perdida la posibilidad de desarrollar procesos participativos eficaces en la educación secundaria. También es importante destacar la necesidad de prestar atención a las variables valorativas de dicho proceso, en especial las relativas al profesorado y a los padres y madres. La mayoría de trabajos se centra en la normativa o en las variables cuantitativas relacionadas con el porcentaje de padres y madres que participan, la participación en los consejos escolares o la representatividad de las AMIPA. En el presente trabajo se completan las interpretaciones realizadas en los estudios sobre las opiniones y valoracions sobre las limitaciones para la participación, desarrollados en el curso 2008-2009 para el Consejo Económico y Social de las Illes Balears.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 258-275
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess