Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El Programa de policia tutor a les Illes Balears
Autor/es Covas Femenia, Rafel
Matèries en català: Tutela i curatela Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Guardian and ward -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’entrada en vigor de la LOGSE, l’any 1990, va portar canvis substancials al sistema educatiu, entre d’altres, la incorporació del primer cicle als instituts i la perllongació de l’ensenyament obligatori fins a setze anys. Aquests canvis, juntament amb els propis experimentats per la societat d’aquells moments, va portar al sistema educatiu nous problemes que requeriren noves solucions i la introducció de noves !gures educatives. Fou en aquest context quan, l’any 2001, la directiva de l’IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença es plantejà la possibilitat de demanar a la Policia Local una implicació amb l’institut més gran que la que s’havia tingut !ns aleshores, limitada bàsicament a l’educació viària. A partir d’aquells moments es varen establir les bases del treball amb menors d’edat a través del Programa de policia tutor, el qual es va estendre a totes les Illes Balears. ; La entrada en vigor de la LOGSE en el año 1990 introdujo cambios substanciales en el sistema educativo, entre otros, la incorporación del primer ciclo en los institutos y la prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Estos cambios, juntamente con los propios experimentados por la sociedad de aquellos momentos, aportaron al sistema educativo nuevos problemas que requirieron nuevas soluciones y la introducción de nuevas figuras educativas. Fue en aquel contexto cuando en el año 2001 la dirección del IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença se planteó la posibilidad de solicitar a la policía local una mayor implicación con el instituto de la que había tenido hasta el momento, limitada básicamente a la educación vial. A partir de aquel momento se establecieron las bases del trabajo con menores de edad a través del Programa de policía tutor, el cual se extendió por todas las Illes Balears.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 236-256
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess