Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi del perfil i de les causes de l’abandonament a l’educació superior
Autor/es Mairata Creus, Maria Jesús ; Montaño Moreno, Juan José ; Palou Oliver, Maria ; Miró de Mesa, Roman ; Sánchez, Raquel
Matèries en català: Abandó dels estudis (Ensenyament universitari) ; Educació
Matèries en castella: Abandono de los estudios -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: College dropouts ; Education
Resum-Abstract:  El present estudi té el propòsit d’analitzar el per!l del desertor universitari i la descripció de la prevalença de les diverses causes de l’abandonament dels estudis. Es va comptar amb una mostra de 223 alumnes matriculats a la UIB el curs 2006-2007 i que, sense haver !nalitzar els estudis, no es varen matricular el curs següent. Es varen descartar els alumnes que es matricularen a una altra universitat o a un altre estudi. La informació s’ha recollit utilitzant diferents fonts (expedient acadèmic, informació de la matrícula, etc.) i diferents tècniques (anàlisi documental, entrevista i qüestionari). Els resultats obtinguts ens informen sobre les característiques sociodemogràfiques i acadèmiques dels alumnes que abandonen i sobre les causes endògenes o exògenes al sistema universitari que es produeixen més sovint. Els resultats serviran a la institució universitària per a l’elaboració d’un sistema d’atenció i detecció precoç dels estudiants de risc. ; El presente estudio tiene el propósito de analizar el per!l del desertor universitario y la descripción de la prevalencia de las diversas causas del abandono de los estudios. Se contó con una muestra de 223 alumnos matriculados en la UIB el curso 2006-07 que, sin haber !nalizar los estudios, no se matricularon el curso siguiente. Se descartaron los alumnos que se matricularon en otra universidad o en otro estudio. La información se ha recogido utilizando diferentes fuentes (expediente académico, información de la matrícula, etc.) y diferentes técnicas (análisis documental, entrevista y cuestionario). Los resultados obtenidos nos informan sobre las características sociodemográficas y académicas de los alumnos que abandonan y sobre las causas endógenas o exógenas al sistema universitario más frecuentes. Los resultados obtenidos servirán a la institución universitaria para la elaboración de un sistema de atención y detección precoz de los estudiantes de riesgo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 202-219
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess