Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’assoliment de la competència en comunicació lingüística en llengua catalana i en llengua castellana per l’alumnat de les Illes Balears
Autor/es Equip de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears
Matèries en català: Competència comunicativa -- Illes Balears
Matèries en castella: Competencia comunicativa -- Baleares (Comunidad Autónoma9
Matèries en anglès: Communicative competence -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article, es fa una anàlisi comparativa dels resultats obtinguts per l’alumnat de 4t d’educació primària i de 2n d’ESO de les Illes Balears en les proves que avaluaren la competència en comunicació lingüística en les dues llengües o!cials de la nostra comunitat, en el marc de l’avaluació de diagnòstic realitzada el maig de 2009. Es demostra que el percentatge d’alumnes que consoliden la competència i el grau d’assoliment en ambdues llengües és molt similar, fet que permet descartar l’estesa idea que, en acabar l’escolarització obligatòria, l’alumnat té un major domini competencial de la llengua catalana en perjudici de la castellana. ; En este artículo, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos por el alumnado de 4º de educación primaria y de 2º de ESO de las Islas Baleares en las pruebas que evaluaron la competencia en comunicación lingüística en las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad, en el marco de la Evaluación de Diagnóstico realizada en mayo de 2009. Se demuestra que el porcentaje de alumnos que consolidan la competencia y el grado de adquisición de ambas lenguas es muy similar, hecho que permite descartar la extendida idea de que, al acabar la escolarización obligatoria, el alumnado tiene un mayor dominio competencial de la lengua catalana en perjuicio de la castellana.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 68-96
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess