Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La qualitat educativa a l'ESO. Anàlisi multivariable d'una selecció d'indicadors educatius
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Ballester Brage, Lluís ; Oliver Torelló, Josep Lluís ; Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Educació ; Educació secundària obligatòria ; Indicadors educatius
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Indicadores educativos
Matèries en anglès: Education ; Secondary Education ; Educational indicators
Resum-Abstract:  A partir de l’estudi sobre l’eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears durant el període 2001-2008 en l’educació secundària obligatòria, realitzat pel grup GIFES de la UIB (Orte, Ballester, Pascual, Oliver 2009), en aquest capítol recollim una visió dels factors principals que poden ajudar en la presa de decisions per millorar el sistema educatiu. En l’estudi original, l’anàlisi de l’èxit o del fracàs —concretat en l’obtenció o no del títol de Graduat en Educació Secundària— el duguérem a terme a nivells macro i micro, i en vàrem analitzar les polítiques, la legislació, les inversions i els recursos; també, i a partir del model contextual de sistemes i tenint en compte una perspectiva d’anàlisi territorial, vàrem analitzar els indicadors procedents dels subsistemes que estan implicats en el sistema escolar i en el familiar. ; A partir del estudio sobre la eficacia del sistema educativo de las Islas Baleares durante el periodo 2001- 2008 en la educación secundaria obligatoria, realizado por el grupo GIFES de la UIB (Orte, Ballester, Pascual, Oliver 2009), en este capítulo recogemos una visión de los factores principales que pueden ayudar en la toma de decisiones para mejorar el sistema educativo. En el estudio original, el análisis del éxito o del fracaso —concretado en la obtención o no del título de Graduado en Educación Secundaria— lo llevamos a término a niveles macro y micro, y analizamos las políticas, la legislación, las inversiones y los recursos; también, y a partir del modelo contextual de sistemas y teniendo en cuenta una perspectiva de análisis territorial, analizamos los indicadores procedentes de los subsistemas que están implicados en el sistema escolar y en el familiar.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 476-504
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess