Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El col·legi públic de Sant Jordi d’Eivissa i els fons de llibres: anàlisi d’una experiència
Autor/es Plaza Nieto, Cecilia
Matèries en català: Llibres de text -- Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Libros de texto -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Books Recycling -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-Abstract:  El curs 2005/2006 el nostre centre, amb l’empenta del claustre de professors —convençuts que el reciclatge de material didàctic incideix clarament en l’educació per un consum responsable i en la cura del medi ambient i el respecte; i convençuts, també, que han de ser eixos transversals de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge— va acordar, en una sessió del Consell Escolar, aplicar, amb l’ajut de l’Ajuntament del municipi, un programa titulat Fons de llibres, segons el qual emprarien els mateixos llibres de text durant quatre cursos. Coincidint amb el darrer curs d’aplicació, la Conselleria d’Educació i Cultura, mitjançant l’Ordre de 2 de juny de 2008, va regular la implantació del programa de Reutilització de llibres de text i material didàctic, al qual el nostre centre es va adherir, convençut que seria acceptat per tota la nostra comunitat escolar. ; Durante el curso 2005-2006 nuestro centro –con el impulso del claustro de profesorado, convencidos de que el reciclaje de material didáctico tiene una clara incidencia en la educación por un consumo responsable y en el cuidadoy el respecto del nuestro medio ambiente; y convencidos, también, que éstos deben ser unos de los ejes transversales de todo el proceso d’enseñanza-aprenedizaje- acordó en sesión de Consejo Escolar poner en marcha, junto con l’Ayuntamiento de la localidad, un programa que con el nombre de Fons de Llibres suponía utilizar los mismos libros de texto durante cuatro cursos. Coincidiendo con el último curso d’aplicación, la Consejería de Educación y Cultura con su Orden de 2 de junio de 2008 reguló la implantación del programa de Reutilitzación de libros de texto y material didáctico, al cual nuestro centro se adhirió convencido de su aceptación por parte de toda nuestra comunidad escolar.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 464-474
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess