Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’ensenyament en català als centres docents de les Illes Balears (Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria) CURS 2008-2009
Autor/es Departament d’Inspecció Educativa ; Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives ; Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Matèries en català: Català Ensenyament -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Lengua catalana -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: Catalan language -- Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’objectiu d’aquest estudi és exposar les dades de què disposa el Departament d’Inspecció Educativa (Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives) relatives al grau d’implantació de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament en les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, relacionant-les amb els diferents àmbits territorials de les Illes Balears i amb els tipus de centres segons la titularitat. Les dades provenen dels Documents d’Organització de Centre corresponents al curs 2008-09, lliurats al DIE pels òrgans directius dels centres docents públics i privats de les Illes que imparteixen les etapes educatives objecte d’aquest article. ; El objetivo de este estudio es exponer los datos de qué dispone el Departamento de Inspección Educativa (Dirección general de Administración, Ordenación e Inspección Educativas) relativas al grado de implantación de la lengua catalana como lengua vehicular de la enseñanza en las etapas d’educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, relacionándolas con los diferentes ámbitos territoriales de las Islas Baleares y con los tipos de centros según la titularidad. Los datos provienen de los Documentos de Organización de Centro correspondientes al curso 2008-09, entregados al DIE por los órganos directivos de los centros docentes públicos y privados de las Islas que imparten las etapas educativas objeto de este artículo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 208-239
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess