Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’avaluació inicial postobligatòria. Aipo 2007
Autor/es Equip de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)
Matèries en català: Indicadors educatius ; Educació
Matèries en castella: Indicadores educativos
Matèries en anglès: Educational indicators ; Education
Resum-Abstract:  L’IAQSE va realitzar al començament del curs 2007-08 una avaluació inicial en línia dirigida als alumnes que s’havien matriculat a estudis postobligatoris, és a dir, primer de batxillerat i primer de cicles formatius de grau mitjà. Les matèries objecte d’avaluació foren llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Amb aquestes proves es pretenia determinar el nivell amb què l’alumnat començava aquests estudis, dotar el professorat d’una nova eina d’avaluació inicial, i tenir accés cada centre als seus resultats de manera immediata. ; El IAQSE realizó a principios del curso 2007-08 una evaluación inicial en línea dirigida a los alumnos que se habían matriculado en estudios postobligatorios, es decir, primero de bachillerato y primero de ciclos formativos de grado medio. Las materias objeto de evaluación fueron lengua catalana, lengua castellana y matemáticas. Con estas pruebas se pretendía determinar el nivel de los alumnos al iniciar el curso, dotar al profesorado de una nueva herramienta de evaluación inicial, y tener acceso cada centro a sus resultados de manera inmediata.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 316-331
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess