Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Motivació de guany i rendiment cognitiu en joves universitaris/àries: influència dels estereotips de gènere
Autor/es Mas Tous, Carme
Matèries en català: Rendiment escolar ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Rendimiento escolar
Matèries en anglès: Academic achievement ; Education
Resum-Abstract:  Vàrem estudiar les diferències de gènere en el rendiment en memòria verbal i en variables de tipus motivacional (expectatives i atribucions) en un grup de setanta-quatre joves universitaris (trenta-set al·lots i trenta-set al·lotes). No es produeixen diferències signi!catives en el rendiment en la tasca, encara que les al·lotes expressen unes expectatives més baixes i valoren el seu rendiment com a més baix que el dels al·lots. A més, els dos grups presenten un estil atribucional diferent: les al·lotes atribueixen el seu èxit en la tasca a la facilitat d’aquesta i els al·lots a la capacitat. Les tendències tradicionals quant a la motivació de guany no desapareixen i evidencien que, malgrat els canvis socials produïts, es mantenen els estereotips de gènere que els joves i les joves segueixen assumint com a propis i que els duen a valorar-se amb criteris distints. ; Estudiamos las diferencias de género en el rendimiento en memoria verbal y en variables de tipo motivacional (expectativas y atribuciones) en un grupo de 74 jóvenes universitarios (37 chicos y 37 chicas). No se producen diferencias signi!cativas en el rendimiento en la tarea, aunque las chicas expresan unas menores expectativas ante la misma y valoran como más bajo su rendimiento tras la misma que los chicos. Además, chicos y chicas presentan un estilo atribucional diferente: las chicas atribuyen su éxito en la tarea a la facilidad de la misma y los chicos a la capacidad. Las tendencias tradicionales en cuanto a la motivación de logro no desaparecen y evidencian que, a pesar de los cambios sociales producidos, se mantienen estereotipos de género que los y las chicas siguen asumiendo como propios y les llevan a valorarse con criterios distintos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 224-238
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess