Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Intervencions de l’educador social dins l’àmbit educatiu. Experiències a Sa Pobla
Autor/es Muñoz Santos, Eva ; López Álvarez, Cristina
Matèries en català: Educadors socials -- Illes Balears ; Educación
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Social workers -- Spain -- Balearic Islands (Sa Pobla) ; Education
Resum-Abstract:  El municipi de sa Pobla té 13.151 habitants; d’aquests, un 23% són persones immigrades, fenomen que també s’observa en els centres educatius. Des del Departament de Serveis Socials es duen a terme diferents tipus d’intervencions relacionades amb les di!cultats que aquest fenomen crea en la comunitat i, concretament, gran part dels projectes socioeducatius són realitzats per les dues educadores socials de què disposa el departament. La !nalitat d’aquests projectes és aconseguir una convivència més bona en els centres que després tingui una repercussió en el municipi, disminuir desigualtats socials dels menors i les seves famílies i, en de!nitiva, afavorir el desenvolupament integral de tots els menors. ; El municipio de Sa Pobla tiene 13.151 habitantes, de estos un 23% son personas inmigradas, fenómeno que también se re"eja en los centros educativos. Desde el Departamento de Servicios Sociales se llevan a cabo diferentes tipos de intervenciones relacionadas con las di!cultades que este fenómeno crea en la comunidad y, concretamente, gran parte de los proyectos socio-educativos son realizados por las dos educadoras sociales con las que cuenta el departamento. La !nalidad de estos proyectos es conseguir una mejor convivencia en los centros y que después se re"eje en el municipio, disminuir desigualdades sociales de los menores y sus familias y, en de!nitiva, favorecer el desarrollo integral de todos los menores.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 186-199
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess