Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La inserció laboral i la satisfacció dels graduats i graduades: indicadors clau de la qualitat de la formació que ofereix la Universitat de les Illes Balears
Autor/es Mairata Creus, María Jesús
Matèries en català: Educació ; Joves -- Treball -- Illes Balears
Matèries en castella: Jóvenes -- Empleo -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Youth Employment
Resum-Abstract:  La inserció laboral i la satisfacció dels graduats amb la formació rebuda són indicadors clau per poder valorar la qualitat de la formació que ofereixen les institucions d’educació superior. Seguint els criteris europeus i les directrius marcades per l’European Association for Quality Assurance in Higher Education i les exigències del Reial decret 1393/2007, la Universitat de les Illes Balears recull de manera periòdica, a través del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, informació sobre el grau de satisfacció dels titulats tres anys després d’haver acabat els estudis i en ressegueix la inserció al teixit productiu. A l’article es descriu la realització d’aquests estudis, es comenten els resultats més signi!catius de l’estudi de 2007 i s’indiquen les aplicacions i utilitats de la informació recollida. ; La inserción laboral y la satisfacción de los graduados con la formación recibida son indicadores clave para poder valorar la calidad de la formación que ofrecen las instituciones de Educación Superior. Siguiendo los criterios y directrices europeas marcadas por la European Association for Quality Assurance in Higher Education y las exigencias del Real Decreto 1393/2007, la Universitat de les Illes Balears recoge de forma periódica, a través del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria información sobre el nivel de satisfacción de sus titulados tres años después de haber !nalizado sus estudios y realiza un seguimiento a través de ellos de su inserción en el tejido productivo. El artículo describe la realización de estos estudios, se comentan los resultados más signi!cativos del estudio de 2007 y se indican las aplicaciones y las utilidades de la información recogida.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 168-183
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess