Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una aposta per la interculturalitat com a mecanisme d’integració escolar i social
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Comunicació intercultural ; Integració escolar
Matèries en anglès: Intercultural communication ; School integration
Resum-Abstract:  Els objectius bàsics d’aquest capítol de l’anuari són els següents: – Consolidar la línia de seguiment evolutiu de l’alumnat estranger que cursa estudis als centres educatius de les Illes durant el curs 2007-2008, amb la !nalitat de no perdre la perspectiva de l’increment quantitatiu i de la complexitat i l’heterogeneïtat de la seva procedència cultural, lingüística, nacional, etc. – Re"exionar sobre la modalitat d’integració intercultural de la població estrangera en general i de l’alumnat de nacionalitat estrangera en particular, com a mecanisme alternatiu als models experimentats a altres països del nostre entorn (assimilació i multiculturalisme) que no han obtingut uns resultats bons en la línia de la integració social i escolar de la població nouvinguda. – Continuar la línia d’anàlisi d’un nou col·lectiu d’alumnat estranger. En aquesta ocasió, volem presentar les principals particularitats i els elements d’identitat comuns de l’alumnat procedent de la Xina. La cultura i la llengua xineses són molt diferents de les que existeixen a les Illes i, per tant, cal partir d’un coneixement mutu més gran i així afavorir el diàleg intercultural. ; Los objetivos básicos de este capítulo del anuario son los siguientes: – Consolidar la linea de seguimento evolutivo del alumnado extanjero que cursa estudios en los centros educativos de las Islas durante el curso 2007-2008, con la !nalidad de no perder la perspectiva de su incremento cuantitativo y de la complejidad y heterogeneidad de su procedencia cultural, lingüística, nacional, etc. – Re"exionar sobre la modalidad de integración intercultural de la población extranjera en general y del alumnado de nacionalidad extranjera en particular, como el mecanismo alternativo a los modelos utilizados en otros paises de nuestro entorno (asimilación y multiculturalismo), ya que estos no han conseguido unos resultados buenos en la linea de la integración social y escolar de la población extranjera. – Continuar la linea de análisis de un nuevo colectivo de alumnado extranjero. En esta ocasión queremos presentar las principales peculiaridades y elementos de identidad del alumnado procedente de China. La cultura y la lengua china (con sus diferentes modalidades) son muy diferentes a las existentes en las Islas y, por tanto, es necesario partir de un mayor conocimiento mutuo y favorecer así el diálogo intercultural.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 120-166
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess