Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les cooperatives d’ensenyament a les Illes Balears
Autor/es Torres, Antònia ; Seguí, Xavier ; Pozo, Enric
Matèries en català: Cooperatives escolars -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Cooperativas de enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; School cooperatives Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  Quasi 7.000 alumnes estudien a les 15 cooperatives, les quals imparteixen totes les etapes educatives (Ed. Infantil, Primària, ESO, Formació Professional, Batxillerat i Ed. D’Adults). Les cooperatives d’ensenyament tenen la possibilitat d’enfocar la vida quotidiana i la vida professional des del seu referent ètic, que suposa una determinada manera de resoldre els con!ictes, compartir els èxits, també els desencisos, exercir de demòcrates, i tants altres aspectes positius. Les escoles cooperatives treballen per construir i desenvolupar un projecte educatiu d’acord amb els valors cooperatius, això suposa un compromís ferm de propiciar la participació activa de tota la comunitat escolar (professorats, personal no docent, mares i pares, alumnat) per desenvolupar un projecte que transcendeixi les parets de l’escola. L’eina bàsica per aconseguir-ho és el diàleg i la defensa escrupolosa dels drets humans, que fomenta la construcció de la identitat personal i social i, alhora, potencia vivències enriquidores que ajuden a analitzar la realitat des del propi entorn fins al més global. Contribuint a aconseguir una societat més justa i democràtica. ; Casi 7.000 alumnos estudian a las 15 cooperativas, las cuales imparten todas las etapas educativas (Ed. Infantil, Primaria, ESO, Formación Profesional, Bachillerato y Ed. Adultos). Las cooperativas de enseñanza tienen la posibilidad de enfocar la vida cotidiana y la vida profesional desde su propia ética, que supone una determinada manera de resolver los con!ictos, compartir los éxitos, también los fracasos, ejercer de demócratas, y tantos otros aspectos positivos. Las escuelas cooperativas trabajan para construir y desarrollar un proyecto educativo de acuerdo con los valores cooperativos, esto supone un compromiso "rme de propiciar la participación activa de toda la comunidad escolar (profesorados, personal no docente, madres y padres, alumnado) para desarrollar un proyecto que trascienda las paredes de la escuela. La herramienta básica para conseguirlo es el diálogo y la defensa escrupulosa de los derechos humanos, que fomenta la construcción de la identidad personal y social y, a la vez, potencia vivencias enriquecedoras que ayudan a analizar la realidad desde el propio entorno hasta el más global. Contribuyendo a conseguir una sociedad más justa y democrática.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 72-91
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess