Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació primària a les Illes Balears
Autor/es Bonnín Roca, Josep Lluís
Matèries en català: Educació ; Educació primària -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación primaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Study and teaching (Primary) -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest estudi pretén aportar una visió de l’estat actual de l’educació primària a les Illes Balears amb la !nalitat de plantejar una re"exió sobre on som i cap a on anam. A més de l’anàlisi de les dades que hi exposam, també comentam alguns dels reptes que han d’assumir els centres educatius, així com algunes de les respostes que actualment donen aquests mateixos centres a les noves demandes educatives. ; Este estudio pretende aportar una visión del estado actual de la educación primaria en las Islas Baleares con el !n de plantear una re"exión sobre dónde somos y hacia dónde vamos. Además del análisis de los datos que exponemos, también comentamos algunos de los retos que han de asumir los centros educativos, así como algunas de las respuestas que actualmente dan estos mismos centros a las nuevas demandas educativas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 46-71
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess