Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El model educatiu de les Illes Balears i la seva dimensió socioeducativa: una perspectiva d’anàlisi i de comprensió
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article pretenem posar de manifest, per una part, els punts més signi!catius del sistema educatiu de les Illes Balears i, per l’altra, re"exionar sobre la dimensió socioeducativa de la institució escolar, tant des d’una perspectiva social, econòmica, com política. Es tracta, en qualsevol cas, de situar el sistema escolar en el marc de la societat. L’anàlisi del sistema educatiu només té signi!cat si el relacionam amb el conjunt de factors polítics, econòmics, socials, ideològics, culturals, familiars o tecnològics amb què té relació. Però no solament és una qüestió d’anàlisi, sinó també d’implicació de la pràctica educativa i d’explicació. Els resultats de l’educació, del sistema escolar, únicament els podem explicar en un context determinat. Sobre aquestes qüestions i d’altres volem re"exionar amb l’objectiu de tenir una visió global i comprensiva del sistema educatiu de les Illes Balears. ; En este artículo pretendemos poner de mani!esto, por una parte, los puntos más signi!cativos del sistema educativo de las Islas Baleares, pero, por otra, queremos hacer una re"exión sobre la dimensión socioeducativa de la institución escolar, tanto desde una perspectiva social, como desde una perspectiva económica o política. Se trata, en cualquier caso, de situar el sistema escolar en el marco de la sociedad. El análisis del sistema educativo sólo tiene signi!cado si se relaciona con el conjunto de factores políticos, económicos, sociales, ideológicos, culturales, familiares o tecnológicos con los que se relacionan. Pero no es sólo una cuestión de análisis, sino también de implicación, explicación de la práctica educativa. Los resultados de la educación, del sistema escolar, sólo tienen explicación en el marco de un contexto determinado. Y sobre estas y otras cuestiones voy a re"exionar con el objetivo de tener una visión global y comprensiva del sistema educativo de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 18-44
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess