Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La participació dels municipis en la millora de l’educació. Una proposta: crear un observatori municipal de l’educació
Autor/es Bauzà Sampol, Antoni ; Cerdà Martorell, Joan
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Aquest article revisa, en una primera part, el paper que juguen els municipis quan a intervenció educativa, tot reivindicant un major protagonisme en els aspectes que afecten directament el rendiment educatiu de l’alumnat i la contunuitat en els estudis. D’entre les mesures que se proposen com a bàsiques per treballar en aquesta direcció, se’n desenvolupa una que ha de ser de les primeres: la creació d’un Observatori Municipal d’Educació. En la segona part de l’article s’expliquen els criteris que s’han tengut en compta per a la seva creació, per seguidament relacionar els indicadors específi cament d’interès municipal que han de formar part d’aquest observatori. ; Este artículo revisa, en una primera parte, el papel que juegan los municipios en cuanto a intervención educativa, reivindicando un mayor protagonismo en los aspectos que afectan directamente en el rendimiento educativo del alumnado y a la contunuidad en los estudios. De entre las medidas que se proponen como básicas para trabajar en esta dirección, se desarrolla una que tiene que ser de las primeras: la creación de un Observatorio Municipal de Educación. En la segunda parte del artículo se explican los criterios que se han tenido en cuenta para su creación, para seguidamente relacionar los indicadores específi camente de interés municipal que deben formar parte de este observatorio.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 364-380
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess