Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La participació de l’alumnat en la gestió i organització del centre: com podem fer de l’escola un espai per a tots i totes
Autor/es San Juan, Cristina ; Sbert, Catalina ; Pomar Fiol, M. Isabel
Matèries en català: Alumnes ; Escoles -- Administració i organització
Matèries en castella: Estudiantes
Matèries en anglès: Education ; Students ; School management and organization
Resum-Abstract:  Aquest treball mostra l’experiència d’una escola pública de Palma al voltant de la consideració del centre educatiu com a espai per a la reconstrucció de la democràcia, a partir de la vivència dels valors democràtics en aspectes importants de la vida del centre. Partim d’una concepció de la democràcia com a forma de vida i de pensar les relacions socials, un dels elements clau de la qual és el dret dels individus a participar en la realització de les decisions públiques. L’experiència que hi explicam se centra en la participació de l’alumnat en la presa de decisions sobre les qüestions comunitàries i en l’assumpció de responsabilitats que afecten la col·lectivitat. ; El presente trabajo muestra la experiencia de una escuela pública de Palma acerca de la consideración de la escuela como espacio para la reconstrucción de la democracia, a partir de la vivencia de los valores democráticos en aspectos importantes de la vida del centro. Se parte de una concepción de la democracia como una forma de vida y de pensar las relaciones sociales que tiene como uno de los elementos clave el derecho de los individuos de participar en la realización de las decisiones públicas. La experiencia que se explica está centrada en la participación del alumnado en la toma de decisiones sobre los asuntos comunitarios y en la asunción de responsabilidades que afectan a la colectividad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 306-329
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess