Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Projecte de validació d’una escala per a la detecció del tracte inadequat envers la gent gran
Autor/es Touza Garma, Carmen
Matèries en català: Persones grans -- Maltractament
Matèries en castella: Ancianos -- Malos tratos
Matèries en anglès: Older people -- Abuse of
Resum-Abstract:  En aquest capítol descrivim el treball que hem dut a terme els últims sis anys per validar una escala que permeti als professionals dels Serveis socials poder detectar situacions de maltractament domèstic i d’autonegligència en persones que tinguin més de 65 anys. Recollim el procés que hem seguit des del primer moment, en què ens plantejàrem com hauria de ser un instrument com el que volíem crear, fi ns a l’actualitat, en què recollim i codifi cam dades. Així mateix, explicam les característiques que en la nostra opinió podria tenir un instrument d’aquest tipus. ; En este capítulo describimos el trabajo desarrollado durante los últimos seis años para validar una escala que permita a los profesionales de los servicios sociales poder detectar situaciones de malos tratos domésticos y autonegligencia en personas mayores de 65 años. Recogemos el proceso seguido desde los primeros momentos en que nos planteábamos cómo debería ser un instrumento como el que queríamos crear, hasta el momento actual en el que nos encontramos recogiendo y codifi cando datos. Asimismo, explicamos las características que en nuestra opinión podría tener un instrumento de este tipo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 266-275
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess