Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les habilitats bàsiques. L’alfabetització funcional de la població de les Illes Balears
Autor/es Jiménez Castillo, Juan
Matèries en català: Tecnologia de la informació -- Illes Balears
Matèries en castella: Tecnología de la información -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Information technology -- Spain -- Illes Balears
Resum-Abstract:  En aquest treball, que deriva de la nostra tesi doctoral «El analfabetismo funcional en las Islas Baleares» (UIB, febrer de 2007), presentam el disseny d’investigació aplicat per comprovar si els dèfi cits d’alfabetització funcional1 tenen en origen un mal procés d’aprenentatge. Per tant, en aquestes pàgines tractam de verifi car la hipòtesi sostinguda que l’existència de l’analfabetisme funcional en la població adulta és explicada pel que anomenam «dèfi cit escolar». ; En este trabajo, derivado de mi tesis doctoral “El analfabetismo funcional en las Islas Baleares” (UIB, febrero 2007), presentamos el diseño de investigación aplicado para comprobar si los déficits en alfabetización funcional tienen su origen en un mal proceso de aprendizaje, es decir, en estas páginas tratamos de verificar la hipótesis sostenida que la existencia de analfabetismo funcional viene explicada por el denominado «déficit escolar».
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 244-265
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess