Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dades educatives de l’Illa de Menorca: 2004-2007. Tendències i perspectives
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb l’objectiu d’identifi car els trets particulars del sistema educatiu de l’illa de Menorca i les seves especifi citats. També identifi ca les possibles causes de la situació actual, una situació globalment positiva que s’endinsa en la història dels darrers anys, en els quals s’ha consolidat una escola pública potent, basada en la innovació i l’adaptació als nous temps. L’estudi compara dades i tendències obtingudes i analitzades entre el curs 2004-2005 i 2006-2007. En aquest període de temps podem perfi lar més acuradament les línies d’actuació futura. ; El presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con el objectivo de identifi car las características particulares del sistema educativo de la isla de Menorca y sus especifi cidades. También identifi ca las posibles causas de la situación actual, globalmente positiva, profundizando en la historia de los últimos años, durante los cuales se ha consolidado una escuela pública potente, basada en la innovación i adaptación a los nuevos tiempos. El estudio compara datos y tendencias obtenidas y analizadas entre el curso 2004-05 i el 2006-07. En este periodo de tiempo podemos perfi lar más adecuadamente las lineas de actuación futura.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 138-178
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess