Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació i inmigració a les Illes Balears: característiques i anàlisi evolutiva
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Educació ; Emigració i immigració -- Illes Balears
Matèries en castella: Emigrantes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Emigration and immigration -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Els objectius bàsics d’aquest apartat de l’anuari de l’educació són tres: – En la línia dels tres anuaris anteriors, presentar les dades referides a l’increment de l’alumnat estranger durant el curs escolar 2006-2007, a fi de no perdre aquesta perspectiva evolutiva, clau en un anuari com aquest, per tal d’aportar propostes d’actuació coherents i útils. – Presentar una nova assignatura de caràcter optatiu per als estudiants de Magisteri de la UIB, que pretén contribuir a la seva formació inicial en relació amb l’atenció socioeducativa de l’alumnat estranger i autòcton, de les seves famílies i, en general, de la comunitat educativa en la línia de l’educació intercultural. – Incorporar unes refl exions entorn de la situació en determinats centres educatius d’un col·lectiu d’alumnat estranger: l’alumnat britànic i la seva integració en el sistema educatiu balear. ; Los objetivos básicos de este apartado del anuario de la educación son tres: – En la línea de los tres anuarios anteriores, presentar los datos referidos al incremento del alumnado extranjero durante el curso escolar 2006-2007, con la fi nalidad de no perder la perspectiva evolutiva, clave en un anuario como éste, para aportar propuestas de actuación coherentes y útiles. – Presentar una nueva asignatura optativa para los estudiantes de Magisterio de la UIB, que pretende contribuir a su formación inicial en relación a la atención socioeducativa del alumnado extranjero y autóctono, de sus familias y, en general, de la comunidad educativa en la línea de la educación intercultural. – Incorporar unas refl exiones en relación a la situación en determinados centros educativos de un colectivo de alumnado extranjero: el alumnado britanico y su integración en el sistema educativo balear.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 96-136
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess