Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Escoletes de Menorca. Què ho ha fet i ho fa possible?
Autor/es Arnaiz Sancho, Vicenç ; Martí Llufriu, Joan Manel
Matèries en català: Escoles bressol -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Educación infantil -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Nursery schools -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  L’objectiu d’aquest article és descriure i analitzar de forma sintètica les principals característiques del model educatiu de l’escola infantil de primer cicle menorquina, que abasta dels zero fi ns als tres anys, i que coneixem amb el diminutiu d’«escoleta». Però abans d’entrar en l’anatomia i la fi siologia de l’escoleta menorquina i el seu entorn, és necessari fer una breu contextualització sociopolítica i sociocultural per comprendre’n més bé els antecedents i la trajectòria. ; El objetivo de este artículo es describir y analizar de forma sintética las principales características del modelo educativo de la escuela infantil de primer ciclo menorquina, que abarca desde los cero hasta los tres años, y que conocemos con el disminutivo de «escoleta». Pero antes de entrar en la anatomía y la fi siología de la escuela menorquina de educación infantil y de su entorno, es necesario hacer una breve contextualización sociopolítica y sociocultural para comprender mejor sus antecedentes y su trayectoria.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 40-60
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess