Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Reflexions sobre la realitat educativa de les Illes Balears. Per què són tan difícils els pactes educatius?
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Política educativa -- Illes Balears
Matèries en castella: Política educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education policy -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  No hi ha cap dubte que el sistema educatiu de les Illes Balears presenta importants problemes de caire estructural i conjuntural. En aquest context de problemes, de punts febles, de situacions difícils o complexes, ens plantejam, d’una banda, la necessitat de dur a terme una política educativa que doni continuïtat a les accions educatives des del consens, des del pacte, però, d’altra banda, ens plantejam també les difi cultats per dur a terme aquesta acció educativa consensuada, dialogada. Efectivament, una vegada identifi cats els punts més signifi catius del sistema educatiu balear sobre els quals cal treballar, la realitat posa de manifest les difi cultats per establir aquest pacte educatiu. Tanmateix, i malgrat aquesta difi cultat de pacte educatiu, en aquest article es plantegen les bases per a la consecució de l’esmentat pacte sobre el sistema educatiu de les Illes Balears. ; Es evidente que el sistema educativo de las Islas Baleares presenta importantes problemas de carácter estructural y de carácter coyuntural. En este contexto de problemas, de puntos débiles, de situaciones difíciles o complejas, en el presente artículo nos planteamos, por una parte, la necesidad de llevar a cabo una política educativa que dé continuidad a las acciones educativas desde el consenso, desde el pacto, pero, por otra parte, las difi cultades para llevar a cabo esta acción educativa consensuada, dialogada. Efectivamente, una vez identifi cados los puntos más signifi cativos del sistema educativo balear sobre los cuales es necesario trabajar, la realidad nos pone de manifi esto las difi cultades para establecer este pacto educativo. Con todo, y a pesar de esta difi cutad de pacto educativo, en este artículo se plantean las bases para la consecución de dicho pacto sobre el sistema educativo de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 18-38
Identificador:  1888-2617
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess