Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Modernització social i canvi educatiu a les Illes Balears. El nivell educatiu augmenta
Autor/es Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb l’objectiu d’identificar els trets particulars de l’evolució del nivell educatiu al llarg del segle XX, fent especial esment als darrers trenta anys.També identifica les possibles causes d’aquesta evolució, globalment positiva, i s’endinsa en la història dels darrers anys, en els quals s’ha consolidat un sistema educatiu potent basat en la generalització de la cobertura. ; El presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con el objetivo de identificar las características particulares de la evolución del nivel educativo a lo largo del siglo XX, prestando especial atención a los últimos treinta años. También identifica las posibles causas de esta evolución, globalmente positiva, profundizando en la historia de los últimos años, en los que se ha consolidado un sistema educativo potente, basado en la generalización de la cobertura.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 446-468
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess