Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estratègies dels joves front de les necessitats. El cas de Mallorca
Autor/es Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Joves desfavorits -- Illes Balears -- Mallorca ; Joves--Treball -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Jóvenes -- Empleo -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Youth with social disabilities -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Youth -- Employment -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca
Resum-Abstract:  Es presenta un breu resum de les concepcions, metodologia i conclusions de la investigació desenvolupada com a tesi doctoral de sociologia i presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona aquest any 2006. Els marcs de referència de l’anàlisi són la família i les formes de convivència, d’una banda; Mallorca, entesa com a societat diferenciada, per una altra. Però, abans dels estudis empírics, desenvolupats a partir de diverses fonts i amb múltiples metodologies complementàries (enfocament multimètode), es desenvolupa també una revisió de la construcció de l’objecte de coneixement. L’estudi del constructe sociològic denominat «joventut» permet plantejar la investigació des d’un enfocament crític. L’anàlisi de la realitat social de Mallorca introdueix les anàlisis sobre les estratègies i trajectòries dominants entre els joves de l’illa, especialment, les estratègies desenvolupades davant les diverses situacions de necessitat.A partir d’anàlisis factorials i d’anàlisis de clúster, s’estableixen les tipologies bàsiques de subpoblaciones de joves amb trajectòries diferenciades. Se seleccionen tres subpoblacions, entre les diverses situacions identificades: joves universitaris, amb trajectòries d’intensificació de la inversió en formació; joves amb trajectòries formatives i laborals precàries; finalment, s’analitza la subpoblació de dones joves dedicades a la pràctica de la prostitució. Els tres grups són estudiats en detall, des d’entrevistes en profunditat i des d’una perspectiva comparativa, especialment, a partir de la seva participació o no en les diverses xarxes de relacions disponibles en la comunitat; així com a partir de l’anàlisi del discurs. En aquests últims treballs, desenvolupats amb l’anàlisi de correspondències així com en l’anàlisi, les estratègies dominants i la definició de subpoblacions joves, es basen les conclusions de la investigació. En aquest breu resum, solament es presenta una part del treball fet. ; Se presenta un breve resumen de las concepciones, metodología y conclusiones de la investigación desarrollada como tesis doctoral de sociología y presentada en la Universitat Autònoma de Barcelona este año 2006. Los marcos de referencia del análisis son la familia y las formas de convivencia, por un lado;Mallorca, entendida como sociedad diferenciada, por otro. Pero, antes de los estudios empíricos, desarrollados a partir de diversas fuentes y con múltiples metodologías complementarias (enfoque multimétodo), se desarrolla también una revisión de la construcción del objeto de conocimiento. El estudio del constructo sociológico denominado «juventud» permite plantear la investigación desde un enfoque crítico. El análisis de la realidad social de Mallorca introduce los análisis sobre las estrategias y trayectorias dominantes entre los jóvenes de la isla, en especial, las estrategias desarrolladas ante las diversas situaciones de necesidad. A partir de análisis factoriales y de análisis de clúster se establecen las tipologías básicas de subpoblaciones de jóvenes con trayectorias diferenciadas. Se seleccionan tres subpoblaciones, entre las diversas situaciones identificadas: jóvenes universitarios, con trayectorias de intensificación de la inversión en formación; jóvenes con trayectorias formativas y laborales precarias; finalmente, se analiza la subpoblación de mujeres jóvenes dedicadas a la práctica de la prostitución. Los tres grupos son estudiados en detalle, desde entrevistas en profundidad y desde una perspectiva comparativa, en especial, a partir de su participación o no en las diversas redes de relaciones disponibles en la comunidad; así como a partir del análisis de su discurso. En estos últimos trabajos, desarrollados con el análisis de correspondencias, así como en los análisis sobre las estrategias dominantes y la definición de subpoblaciones jóvenes, se basan las conclusiones de la investigación. En este breve resumen, solo se presenta una parte del trabajo realizado.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 390-407
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess