Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació d’adults a les Illes Balears
Autor/es Rincón Verdera, Joan Carles
Matèries en català: Educació ; Educació d'adults -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación de adultos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Adult education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  El present article pretén donar a conèixer la situació de l’educació d’adults a les Illes Balears, tot centrantse en la seva vessant escolar. Amb aquesta finalitat s’ha estructurat el treball en quatre apartats: en primer lloc, es contextualitza l’educació d’adults a nivell estatal a partir de la comparació de les lleis educatives que des de 1990 estructuren el sistema educatiu espanyol: LOGSE (1990), LOCE (2002) i LOE (2006); en segon lloc, s’exposen els trets més importants de la Llei d’Educació i Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, de 2006; en tercer lloc, es fa un petit estudi estadístic de l’evolució l’educació d’adults a les nostres Illes a través de les dades referides a centres, professorat i alumnat en el període 2000-2006; a l’últim, i en quart lloc, es treuen unes petites conclusions a tall de reflexió ; El presente artículo pretende dar a conocer la situación de la educación de adultos en las Islas Baleares, centrándose en su vertiente escolar. Con este objetivo se ha estructurado el trabajo en cuatro apartados: en primer lugar, se contextualiza la educación de adultos a nivel estatal a partir de la comparación de las leyes educativas que desde 1990 estructuran el sistema educativo español: LOGSE (1990), LOCE (2002) y LOE (2006); en segundo lugar, se exponen los rasgos más importantes de la Ley de Educación y Formación Permanentes de Personas Adultas de las Islas Baleares del 2006; en tercer lugar, se hace un pequeño estudio estadístico de la evolución de la educación de adultos en nuestras Islas, a través de los datos referidos a centros, profesorado y alumnado en el periodo 2000-2006; por último, y en cuatro lugar, se extraen unas pequeñas conclusiones a modo de reflexión.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 124-157
Identificador:  8461131134
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess