Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Rendiment acadèmic: anàlisi crítica i visió prospectiva
Autor/es Mestres i Gavarró, Joan
Matèries en català: Educació ; Rendiment escolar
Matèries en castella: Rendimiento académico
Matèries en anglès: Academic achievement
Resum-Abstract:  Es presenta primer un conjunt de reflexions sobre el sistema d’avaluació amb aspectes objectius i subjectius. Es passen a analitzar les dades disponibles i els procediments de recollida i tractament que s’estan incorporant per agilitar i millorar la informació disponible. Finalment, s’exposen les possibilitats futures que presenta l’ús de les TIC per a la gestió activa de la informació adaptada als interessos de diferents usuaris. ; Se presenta en primer lugar un conjunto de reflexiones sobre el sistema de evaluación en aspectos objetivos y subjetivos. Se analizan los datos disponibles y los procedimientos de recogida y tratamiento que se están incorporando para agilizar y mejorar la información disponible. Finalmente, se exponen las posibilidades futuras que presenta el uso de las TIC para la gestión activa de la información adaptada a los intereses de diversos usuarios.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 380-410
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess