Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El desenvolupament de les competències educatives universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1996-2005)
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  L’objectiu del present capítol és analitzar el desenvolupament legislatiu de les competències educatives universitàries per part del Govern de les Illes Balears (1996-2005) a partir de la recepció de les transferències universitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, a partir d’una contextualització política i de les diverses etapes, s’analitzen les diverses lleis universitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la LOU i el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern de les Illes Balears, la normativa sobre professorat, la creació i el desenvolupament de l’AQUIB, el desenvolupament normatiu dels ajuts universitaris als estudiants, la posada en marxa de nous estudis, la creació del IUNICS, els decrets dels preus públics i altres normatives universitàries desenvolupades. Es tracta, en qualsevol cas, d’analitzar la realitat legislativa universitària de les Illes Balears, de fer-ne la valoració i plantejar les perspectives de futur, en el marc de la reforma de la LOU o de la construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior. ; El objetivo del presente capítulo es analizar el desarrollo legislativo de las competencias educativas universitarias por parte del gobierno de las Islas Baleares (1996-2005) a partir de la recepción de las transferencias universitarias de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. En este sentido, a partir de una contextualización política y de las diversas etapas, se analizan las diversas leyes universitarias de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, la LOU y el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de las Islas Baleares, la normativa sobre profesorado, la creación y el desarrollo de la AQUIB, el desarrollo normativo de las ayudas universitarias a los estudiantes, la puesta en marcha de nuevos estudios, la creación del IUNICS, los decretos de precios públicos y otras normativas universitarias desarrolladas. Se trata, en cualquier caso, de analizar la realidad legislativa universitaria de las Islas Baleares, de hacer una valoración de la misma y de plantear las perspectivas de futuro en el marco de la reforma de la LOU o de la construcción del espacio europeo de enseñanza superior.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 342-363
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess