Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluació dels efectes del suport social als alumnes de la Universitat Oberta per a Majors
Autor/es Vives Barceló, Margalida ; Orte Socias, Maria del Carme
Matèries en català: Educació ; Persones grans -- Educació
Matèries en castella: Educación ; Ancianos -- Educación
Matèries en anglès: Education ; Older people -- Education
Resum-Abstract:  La investigació que es presenta en aquest document vol posar de manifest els efectes que té el programa UOM sobre les xarxes i el suport socials dels seus alumnes. Per aconseguir-ho, es va elaborar un qüestionari en què s’analitzen els tres tipus de suport (emocional, informacional i material) en totes les seves modalitats: recepció, percepció, entrega i demanda de suport. El qüestionari va ser complimentat per noranta- sis alumnes de la UOM i analitzat mitjançant X2 amb el paquet estadístic SPSS. ; La investigación que se presenta en este artículo quiere poner de manifiesto los efectos que tiene el programa UOM en las redes y en el apoyo sociales de sus alumnos. Para conseguirlo, se elaboró un cuestionario con el que se analizan los tres tipos de apoyo (emocional, informacional e instrumental) en todas sus modalidades: recepción, percepción, entrega y demanda de apoyo. El cuestionario fue realizado por noventa y seis alumnos de la UOM y analizado mediante X2 con el paquete estadístico SPSS.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 296-316
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess