Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El suport natural en els processos d’inclusió laboral mitjançant el model de treball amb suport
Autor/es Serra Buades, Francesc
Matèries en català: Educació ; Educació inclusiva -- Illes Balears
Matèries en castella: Educacion inclusiva -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Inclusive education
Resum-Abstract:  Aquest article pretén esbossar la importància que tenen els suports naturals en els processos d’inclusió laboral. El model de treball amb suport recull de manera inherent aquestes ajudes proporcionades pels companys de treball als treballadors amb discapacitats significatives que accedeixen a un lloc de treball competitiu en el mercat ordinari. Es tracta, doncs, d’espinzellar uns resultats extrets a partir d’una investigació realitzada gràcies a la participació de serveis estesos arreu de l’Estat espanyol, que duen a terme aquests tipus de programes d’inserció laboral normalitzada per a treballadors amb discapacitat. ; Este artículo pretende resaltar la importancia que presentan los apoyos naturales en los procesos de inclusión laboral. El modelo de empleo con apoyo contempla de manera inherente estas ayudas proporcionadas por los compañeros de trabajo a los trabajadores con discapacidades significativas que acceden a un puesto de trabajo competitivo en el mercado ordinario. Se trata, pues, de ofrecer unos resultados extraídos a partir de una investigación llevada a cabo gracias a la participación de servicios extendidos por el territorio español, proporcionando programas de inserción laboral normalizada a los trabajadores con discapacidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 252-265
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess