Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’avaluació de programes d’intervenció socioeducativa: la Iniciativa Comunitària Urban-el Temple de Palma
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Aquest article sintetitza els aspectes més destacats de l’avaluació de la Iniciativa Comunitària Urban-el Temple de Palma (1997-2001) i concretament dels programes de formació i inserció laboral destinats a col·lectius amb baixes qualificacions. A partir de l’avaluació, tant interna com externa, hem aprofundit en el coneixement del procés, els resultats i l’impacte de l’experiència des d’una perspectiva qualitativa. ; Este artículo sintetiza los aspectos más destacados de la evaluación de la Iniciativa Comunitaria Urban-el Temple de Palma (1997-2001) y concretamente de los programas de formación e inserción laboral destinados a colectivos con bajas calificaciones.A partir de la evaluación, tanto interna como externa, hemos profundizado en el conocimiento del proceso, los resultados y el impacto de la experiencia desde una perspectiva cualitativa.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 236-251
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess