Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en la infància: l’estudi IMAT
Autor/es Servera Barceló, Mateu
Matèries en català: Educació ; Angoixa en els infants ; Trastorns de la conducta en els infants ; Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat
Matèries en castella: Ansiedad en niños ; Conducta -- Trastornos ; Niños con trastornos por déficit de atención
Matèries en anglès: Education ; Anxiety in children ; Behavior disorders in children ; Attention-deficit hiperactivity disorder
Resum-Abstract:  El present treball té un doble objectiu. D’una banda, es fa una revisió sobre què és i què significa el TDAH i, d’altra banda, se centra en l’estudi IMAT que aporta dades de la sospita de prevalença del TDAH en la població infantil de la illa de Mallorca. Les dades assenyalen que el trastorn pot presentar taxes de prevalença similars a les esperades (entre el 3%-5%), sense diferències rellevants per sexes, edat, tipus de centre o zona sociodemogràfica.A les conclusions s’analitzen les limitacions i les implicacions d’aquestes dades per a la nostra comunitat ; El presente trabajo tiene un doble objetivo. Por una parte se realiza una revisión sobre qué es y qué significa el TDAH y, por otra parte, se presentan datos del estudio IMAT centrado en establecer la sospecha de prevalencia del TDAH en la población infantil de la isla de Mallorca. Los datos señalan que el trastorno puede presentar tasas de prevalencia similares a las esperadas (entre el 3%-5%) sin diferencias relevantes por sexos, edad, tipo de centro y zona sociodemográfica. En las conclusiones se analizan las limitaciones y las implicaciones de estos dados para nuestra comunidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 200-211
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess